Χρονοδιάγραμμα

Αλλαγή της προθεσμίας υποβολής των επιχειρηματικών προτάσεων.

          Νέα ημερομηνία: 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 23.59.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα δύναται να υποβάλει διαδικτυακά και μόνο την πρόταση του, συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα/ υποχρεωτικά πεδία από 24.07.2013  και ώρα 12.01 π.μ έως 20.01.2014 και ώρα 23.59 μ.μ.

Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερομηνίας κατάθεσης και λήξης υποβολής των προσφορών θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. 

Μετά τη λήξη της ώρας καταθέσεως, καμία άλλη πρόταση δεν θα γίνεται δεκτή.  Μετά το πέρας της ημερομηνίας και ώρας καταθέσεως αρχίζει το στάδιο της αξιολογήσεως των κατατεθειμένων προτάσεων τόσο ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενό τους όσο και ως προς την πλήρωση των τυπικών προσόντων συμμετοχής των διαγωνιζόμενων κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στους οικείους όρους της Προκήρυξης.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://miw.amcham.gr