Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό έχουν οι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες αλλά και οι αλλοδαποί που κατοικούν και δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα, έχοντας όλες τις νόμιμες γι’ αυτό προϋποθέσεις, εν γένει οι ιδιώτες από την ευρύτερη ελληνική διασπορά, καθώς επίσης και επιχειρήσεις ή ιδρύματα κατά πλειοψηφία ελληνικών συμφερόντων ή ενώσεις/ ομάδες προσώπων που απαρτίζονται κατά πλειοψηφία από Έλληνες ή Ευρωπαίους Πολίτες ή ιδιώτες από την ευρύτερη ελληνική διασπορά.

Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατά το χρόνο κατάθεσης της προτάσεώς τους το χρονικό όριο ενηλικίωσης, όπως αυτό κάθε φορά προβλέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο της ιθαγένειάς τους.

Οι επιχειρήσεις / τα ιδρύματα ή οι ομάδες / ενώσεις προσώπων λαμβάνουν μέρος στο διαγωνισμό με τους νόμιμους ή ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο εκπροσώπους τους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή είναι οι ακόλουθες:

  • Η πρόταση να αποτελεί πρωτότυπη σύλληψη του συμμετέχοντα.

  • Η πρόταση πρέπει να ακολουθεί τους Όρους του διαγωνισμού MIW, όπως περιγράφονται εδώ.

  • Οι προτάσεις που θα διακριθούν και θα βραβευτούν θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός των Ελληνικών συνόρων, υπό την επίβλεψη της οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού MIW.

 

Link για User Login.