Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο

Το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) είναι ο εκπαιδευτικός βραχίονας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που, από το 1986, παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση για τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Η δραστηριότητα του ΕΤΙ αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:

  • Επαγγελματική εκπαίδευση / κατάρτιση (έτος 2012: 3.400 εκπαιδευθέντες)
  • Εκδόσεις (11 εκπαιδευτικά εγχειρίδια)
  • Εξετάσεις (έτος 2012: 4.500 εξετασθέντες)

Πιο συγκεκριμένα, το ΕΤΙ σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια και προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, ανοικτής συμμετοχής ή ενδοπιχειρησιακά, τα οποία καλύπτουν τα αντικείμενα του χρηματοπιστωτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα γνώσεων και ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Επίσης, εκδίδει εγχειρίδια ειδικά σχεδιασμένα για ενήλικους εκπαιδευομένους και – κυρίως – για την προετοιμασία υποψηφίων για εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας στις ειδικότητες της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Τέλος, διοργανώνει εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων, είτε για λογαριασμό τρίτων είτε για την ολοκλήρωση δικών του εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Οι υπηρεσίες του ΕΤΙ απευθύνονται σε:

  • επιχειρήσεις του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα που επιθυμούν να προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση αιχμής στο προσωπικό τους,
  • εργαζομένους του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα που επενδύουν στη διεύρυνση και επικαιροποίηση των επαγγελματικών τους γνώσεων,
  • κάθε οργανισμό, επιχείρηση και επαγγελματία που επιθυμεί να αποκτήσει γνώσεις χρήσιμες για τις συναλλαγές του με τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και για ευρύτερα χρηματοοικονομικά θέματα,
  • αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΤΙ είναι:

  • μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα (ΕΒΤΝ), στην οποία συμμετέχουν 36 τραπεζικά ινστιτούτα από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες,
  • το μοναδικό ινστιτούτο επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα που προσφέρει τον ευρωπαϊκό τίτλο πιστοποίησης βασικών τραπεζικών γνώσεων European Foundation Certificate in Banking (EFCB), τον οποίο συνυπογράφει η ΕΒΤΝ,
  • εγκεκριμένος από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φορέας σεμιναρίων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας για την ειδικότητα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών «Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες.