Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916, αλλά η σύγχρονη διαδροµή της ξεκινά µε την ιδιωτικοποίησή της στα τέλη του 1991. Μέσω οργανικής ανάπτυξης, αλλά και σειράς εξαγορών, κατάφερε να εξελιχθεί στη µεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα. Παράλληλα, έχει «χτίσει» σταδιακά την παρουσία της σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ακολουθώντας αρχικά την ανάπτυξη των Ελλήνων επιχειρηματιών και στη συνέχεια εξυπηρετώντας τις τοπικές τραπεζικές ανάγκες των πελατών της, ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Μετά τις εξαγορές της «υγιούς» ATEbank και της Geniki Bank πέρυσι, αλλά και τις πρόσφατες εξαγορές της Millennium Bank και των δανείων και καταθέσεων των ελληνικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Στο τέλος Μαρτίου 2013, το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου Πειραιώς έφτασε τα €94,4 δισ. (pro-forma για την ανακεφαλαιοποίηση ποσού €8,4 δισ.), τα μετά προβλέψεων δάνεια €60,7 δισ. και οι καταθέσεις πελατών τα €53,3 δισ. Ο Όμιλος απασχολούσε 23.574 εργαζομένους και το συνολικό δίκτυο καταστημάτων αριθμούσε 1.630 μονάδες με παρουσία σε 10 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Με τη Millennium Bank και pro-forma για την ανακεφαλαιοποίηση των €8,4 δισ., το συνδυασμένο συνολικό ενεργητικό του Ομίλου φτάνει τα €99,1 δισ., τα δάνεια μετά προβλέψεων τα €64,9 δισ. και οι καταθέσεις €56,3 δισ., ενώ το σύνολο εργαζομένων φτάνει τους 24.756 και το συνολικό δίκτυο καταστημάτων τις 1.750 μονάδες.

Η Τράπεζα, παρ’ ότι προσφέρει όλο το φάσμα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών σε όλους σχεδόν τους τοµείς της αγοράς, έχει σαφή προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων µεσαίου και µικρού µεγέθους, καθώς και ιδιωτών. Ταυτόχρονα µε την παροχή παραδοσιακών τραπεζικών υπηρεσιών, η Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνιστεί και σε αναπτυσσόµενους τοµείς, όπως αυτοί της ηλεκτρονικής τραπεζικής και της πράσινης τραπεζικής, διαβλέποντας τις προοπτικές και τη δυναµική τους τα επόµενα χρόνια.