Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 

1. Η επιχείρηση πρέπει να έχει επίσημη νομική μορφή, όπως Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία ή να αποτελεί ατομική επιχείρηση. Προς απόδειξη πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά  μαζί με την υποβολή της επιχειρηματικής τους πρότασης, τα κάτωθι έγγραφα:

(α) Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό (για προσωπικές και κεφαλαιουχικές Εταιρείες)

(β) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από Δ.Ο.Υ. (για τις ατομικές επιχειρήσεις)

2. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ελάχιστο χρονικό διάστημα λειτουργίας το χρονικό διάστημα ενός έτους από την επίσημη ημερομηνία σύστασης της (ή έναρξης οικονομικής δραστηριότητας προκειμένου για τις ατομικές επιχειρήσεις).

3.  Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει καταθέσει οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον μιας χρήσης (βάσει νομικής μορφής της επιχείρησης).

4. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει  ετήσιο κύκλο εργασιών στην τελευταία χρήση κατ’ ελάχιστο ποσού  €20.000 και κατά μέγιστο ποσού €500.000. Προς απόδειξη πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων 3.3. και 3.4. οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά  μαζί με την υποβολή της επιχειρηματικής τους πρότασης, τα κάτωθι έγγραφα:

(α) για τις υποψήφιες Α.Ε.,.ΕΠΕ., Ι.Κ.Ε υποβάλλεται αντίγραφο των δημοσιευμένων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας χρήσης για την οποία έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία έγκρισης και δημοσίευσης αυτών. Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικές καταστάσεις δεν θα πρέπει να αφορούν χρήση, η οποία απέχει περισσότερο των δύο (2) ετών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

(β) για τις υποψήφιες Ο.Ε., Ε.Ε. καθώς και για τις υποψήφιες ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής εκ μέρους του διαχειριστή/νόμιμου εκπροσώπου αλλά και του επαγγελματία στην οποία δηλώνει υπεύθυνα τον ετήσιο κύκλο εργασιών της προηγούμενης χρήσης. 

5. Να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην έχει υποβληθεί σχετική αίτηση προς έναρξη των ως άνω διαδικασιών. Προς απόδειξη πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν, στην Επιτροπή Έγκρισης Συμμετοχής, τα κάτωθι έγγραφα: (α) Πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για πτώχευση εκδιδόμενο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, (β) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, περί μη εκκαθάρισης και περί μη αναγκαστικής διαχείρισης, εκδιδόμενο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο επιχειρήσεων.

6. Να υπάρχει διαθέσιμο πρωτότυπο προϊόντος ή υπηρεσίας προς παρουσίαση (beta public version / product prototype version).