Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η διαδικασία Αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν διακρίνεται τρεις φάσεις αξιολόγησης.

 

Α' Φάση Αξιολόγησης

Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση κάθε πρότασης, αυτή τοποθετείται σε ένα ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο. Ακολούθως, οι προτάσεις ως περιεχόμενο (χωρίς να εμφαίνονται τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων) θα προωθούνται ηλεκτρονικά στην Εταιρεία αξιολόγησης  της  Α’ Φάσης.  Κάθε πρόταση θα εξατομικεύεται αποκλειστικά και μόνο από τον ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου που έχει ήδη λάβει κατά την υποβολή της. Η Εταιρεία αξιολόγησης  της  Α’ Φάσης  θα προβαίνει σε Α’ διαλογή των προτάσεων μέσα από την ακόλουθη διαδικασία: (α) θα εξετάζει αρχικά την συνδρομή των θετικών προϋποθέσεων συμμετοχής των προτάσεων καθώς και των λόγων αποκλεισμού ή κωλύματος αυτών, αποκλείοντας τις προτάσεις εκείνες που δεν συγκεντρώνουν το σύνολο των τυπικών θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων συμμετοχής, (β) θα αξιολογεί εν συνεχεία ποιοτικά τις προτάσεις που θα έχουν γίνει τυπικά αποδεκτές, ως προς κάθε ένα από τα κεφάλαια του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.4 της προκήρυξης. Η αξιολόγηση αυτή θα λαμβάνει χώρα με βαθμολογία κλίμακας από ένα (1) έως (10) εκ μέρους της εταιρίας αξιολόγησης  της  Α’ Φάσης, η οποία και θα ανακηρύσσει τις πρώτες σε βαθμολογία είκοσι (20) προτάσεις, οι οποίες θα προκρίνονται στην επόμενη Β’ φάση αξιολόγησης του διαγωνισμού. Οι προτάσεις που δεν είναι καν αξιολογήσιμες λόγω μη πλήρωσης των όρων της παρούσας προκήρυξης, δε θα λαμβάνουν βαθμολογία. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Α΄ Φάσης Αξιολόγησης, τα στοιχεία βαθμολογίας κάθε πρότασης, όπως αυτά θα αντιστοιχούν στους ηλεκτρονικούς αριθμούς πρωτοκόλλου τους, θα αποστέλλονται από την εταιρία αξιολόγησης  της  Α’ Φάσης  στην Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα τα διαβιβάζει στους Αξιολογητές της Β’ Φάσης. 

 

Β' Φάση Αξιολόγησης

Μετά τη διαβίβαση των είκοσι (20) πρώτων σε βαθμολογία προτάσεων από την Οργανωτική Επιτροπή στους Αξιολογητές της Β Φάσης, τα μέλη της επιτροπής Αξιολόγησης Β’ Φάσης θα αξιολογήσουν ποιοτικά τις προτάσεις ως προς κάθε ένα από τα κεφάλαια του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.4 της προκήρυξης. Η αξιολόγηση κάθε πρότασης από την  επιτροπή αξιολογητών Β’ Φάσης θα λάβει χώρα με απλή βαθμολογική κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), ως προς κάθε ένα από τα κεφάλαια του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.4. Οι δέκα (10) προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία, η οποία θα προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των αξιολογητών της Β’ Φάσης, προκρίνονται στην επόμενη Γ’ φάση αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Β΄ Φάσης Αξιολόγησης, τα στοιχεία βαθμολογίας κάθε πρότασης, όπως αυτά θα αντιστοιχούν στους ηλεκτρονικούς αριθμούς πρωτοκόλλου τους, θα αποστέλλονται από τους Αξιολογητές της Β’ Φάσης στην Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα τα διαβιβάζει στους Αξιολογητές της Γ’ Φάσης. 

 

Γ' Φάση Αξιολόγησης

Μετά τη διαβίβαση των δέκα (10) πρώτων σε βαθμολογία προτάσεων από την Οργανωτική Επιτροπή στους Αξιολογητές της Γ’ Φάσης,  οι Αξιολογητές της Γ’ Φάσης θα αξιολογούν εν συνεχεία ποιοτικά τις προτάσεις, ως προς κάθε ένα από τα κεφάλαια του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.4 της προκήρυξης. Η αξιολόγηση κάθε πρότασης από την επιτροπή Αξιολογητών Γ’ Φάσης θα λάβει χώρα με απλή βαθμολογική κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), ως προς κάθε ένα από τα κεφάλαια του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.4 της προκήρυξης. Οι Αξιολογητές της Γ’ Φάσης αποφασίζουν για την ανάδειξη των νικητών, επιλέγοντας κατά τη διακριτική τους ευχέρεια από μια (1) έως και τρεις (3) προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία, η οποία θα προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των αξιολογητών και διαβιβάζουν στην Οργανωτική Επιτροπή την απόφασή τους, προκειμένου η Οργανωτική Επιτροπή να ανακηρύξει δημόσια τις βραβευμένες προτάσεις.