Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 1. Φορείς ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, Σκοπός και Αντικείμενο του Διαγωνισμού

 

1.1 Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το Χρηματιστήριο Αθηνών και η ERNST & YOUNG Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Α.Ε. (εφεξής «οι Φορείς Διοργάνωσης») θέλοντας να συμβάλλουν στον εθνικό στόχο της τόνωσης της καινοτόμου εφαρμόσιμης επιχειρηματικότητας εντός της Ελληνικής Επικράτειας, διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Make Innovation Work» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

 

1.2 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή και στήριξη καινοτόμων επιχειρηματικών προτάσεων (εφεξής «οι προτάσεις ή η πρόταση»), που υποβάλλονται από επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια, δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο και επιθυμούν να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους. Στόχος του διαγωνισμού, κατά ταύτα, είναι η συμβολή στην τόνωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ελληνικής οικονομίας, με την προβολή των δημιουργικών δυνατοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων και την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς τους στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

1.3 Προς τον σκοπό της υλοποίησης των στόχων του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας προκήρυξης, συνοπτική αλλά τεκμηριωμένη περιγραφή μίας καινοτόμου επιχειρηματικής πρότασης που αφορά σε οποιονδήποτε επιχειρηματικό κλάδο/τομέα δραστηριότητας, αρκεί το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο και τα υποστηρικτικά στοιχεία να πληρούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιχειρηματικής καινοτομίας και βιωσιμότητας στο πλαίσιο των τάσεων της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.

 

Παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον κλάδο/τομέα δραστηριότητας στον οποίο θα αφορά η υποβαλλόμενη πρόταση, ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια που εστιάζουν σε σύγχρονες τεχνολογίες και εναλλακτικές μορφές στους εξής κλάδους και τεχνολογίες:

 • παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων και ποτών
   
 • γεωργίας, υδατοκαλλιεργειών, κτηνοτροφίας
 • τουρισμού, πολιτισμού, φιλοξενίας και εστίασης

 • ιατρικές εφαρμογές, νέα φαρμακευτικά προϊόντα

 • ενέργεια και περιβάλλον

 • χονδρικού και λιανικού εμπορίου

 • τηλεπικοινωνιών

 • μέθοδοι διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (διακίνηση και αποθήκευση αγαθών)

 • περιβαλλοντικές τεχνολογίες και εφαρμογές στη διαχείριση απορριμμάτων & αποβλήτων

 • Internet of Things

 • εφαρμογές cloud και διαχείρισης/ανάλυσης δεδομένων (big data & analytics)

 • εφαρμογές fintech

 

Ιδιαίτερα θα αξιολογηθούν οι δυνατότητες εφαρμογής και βιωσιμότητας της υποβληθείσας πρότασης, τόσο στα πλαίσια του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όσο και στα πλαίσια των διεθνών αγορών.

 

 1. Τα βραβεία του Διαγωνισμού

Ο παρών διαγωνισμός θα αναδείξει από έναν (1) έως και τρεις (3) συνολικά νικητές.

 

2.1 Ο ακριβής αριθμός των νικητών (από 1 κατ’ ελάχιστο έως και 3 κατά μέγιστο αριθμό) αποφασίζεται από την Επιτροπή αξιολόγησης της Γ’ Φάσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο οικείο κεφάλαιο 9.3. Το βραβείο, το οποίο θα λάβει κάθε ένας από τους νικητές, συνίσταται στην παροχή υποστήριξης προς την αναδειχθείσα ή τις αναδειχθείσες επιχειρηματικές προτάσεις με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία αυτών, προκειμένου να δύνανται μετέπειτα οι δικαιούχοι νικητές με ίδια μέσα, να επιδιώξουν την άντληση κεφαλαίων από την επενδυτική κοινότητα. Το βραβείο, κατά τα ως άνω, περιλαμβάνει περιοριστικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α. Προετοιμασία φακέλου για πιθανούς επενδυτές που να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Σύντομη παρουσίαση προς δυνητικούς ενδιαφερόμενους (Teaser)

Το Teaser είναι μια συνοπτική επιστολή μιας ή δύο σελίδων που παρουσιάζει την επενδυτική ευκαιρία. Το Teaser προετοιμάζεται από τον πωλητή διατηρώντας ανωνυμία για να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα. Αποστέλλεται στους υποψήφιους επενδυτές για να προσδιοριστεί το αρχικό τους ενδιαφέρον ως προς την επενδυτική ευκαιρία. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επενδυτές εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα υπογράψουν Σύμβαση Εμπιστευτικότητας (NDA).

 • Ενδεικτική Σύμβαση Εμπιστευτικότητας (NDA)

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Εμπιστευτικότητας, θα παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες με τη μορφή Εμπιστευτικού Πληροφοριακού Δελτίου (Confidential Information Memorandum – CIM). Ενδεικτικά οι κύριες ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου θα περιλαμβάνουν:

 • Εμπιστευτικό Ενημερωτικό Δελτίο

  • Εισαγωγή

  • Βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης

  • Επισκόπηση της αγοράς

  • Συνοπτική περιγραφή της Εταιρίας (δραστηριότητα, λειτουργία, πόροι)

  • Ομάδα διοίκησης

  • Οικονομικά αποτελέσματα και προβλέψεις

  • Παρατηρήσεις και Εκτιμήσεις επί της διαδικασίας

  • Παραρτήματα

 

 • Έκθεση για σκοπούς παρουσίασης σε πιθανούς επενδυτές

Μια σύντομη παρουσίαση που θα χρησιμοποιηθεί κατά τις συναντήσεις με τους υποψήφιους επενδυτές

β. Pitching event στην Αθήνα σε δίκτυο εγχώριων επενδυτών και επενδυτών του εξωτερικού

γ. Συμμετοχή των νικητών σε κατάλληλα διοργανωμένο road show στις ΗΠΑ ή Λονδίνο (το οποίο δύναται να είναι τα Investment Forums που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο)

δ. Κάλυψη διαδικαστικών εξόδων για την αξιοποίηση στην ΕΝΑΣΤΕΠ (Εναλλακτική Αγορά Στήριξης Επιχειρήσεων)

Διευκρινίζεται ότι οι φορείς της διοργάνωσης δεν αναλαμβάνουν οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των νικητών σχετική με τυχόν προώθηση ή και χρηματοδότηση/άντληση κεφαλαίων από την επενδυτική κοινότητα, όσον αφορά τις αναδειχθείσες προτάσεις.

 

 1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν οι νομίμως συσταθείσες επιχειρήσεις οι οποίες:

 

(α) Έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

και,

(β) Πληρούν τα κάτωθι υπό στοιχεία 3.1 έως και 3.6 περιγραφόμενα κριτήρια/προϋποθέσεις. Η απόδειξη πλήρωσης των κριτηρίων/προϋποθέσεων, γίνεται δια της ηλεκτρονικής υποβολής – ανάρτησης (upload), των αναφερομένων υπό στοιχεία 3.1 έως και 3.6, ανά κατηγορία κριτηρίου, εγγράφων, προς την επιτροπή, μαζί με την ηλεκτρονική υποβολή της επιχειρηματικής πρότασης στην ειδικά διαμορφωμένη προς τούτο φόρμα της επίσημης ιστοσελίδας του διαγωνισμού:

 

3.1 Η επιχείρηση πρέπει να έχει επίσημη νομική μορφή, όπως Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία ή να αποτελεί ατομική επιχείρηση. Προς απόδειξη πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την υποβολή της επιχειρηματικής τους πρότασης, τα κάτωθι έγγραφα:

(α) Τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό (για προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες)

(β) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από Δ.Ο.Υ. (για τις ατομικές επιχειρήσεις)

 

3.2 Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ελάχιστο χρονικό διάστημα λειτουργίας το χρονικό διάστημα ενός έτους από την επίσημη ημερομηνία σύστασης της (ή έναρξης οικονομικής δραστηριότητας προκειμένου για τις ατομικές επιχειρήσεις).

 

3.3 Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει καταθέσει οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστον μιας χρήσης (βάσει νομικής μορφής της επιχείρησης).

 

3.4 Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών στην τελευταία χρήση κατ’ ελάχιστο ποσού €20.000 και κατά μέγιστο ποσού €500.000. Προς απόδειξη πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων 3.3 και 3.4 οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την υποβολή της επιχειρηματικής τους πρότασης, τα κάτωθι έγγραφα:

(α) για τις υποψήφιες Α.Ε.,Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. υποβάλλεται αντίγραφο των δημοσιευμένων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της τελευταίας χρήσης για την οποία έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία έγκρισης και δημοσίευσης αυτών. Σε κάθε περίπτωση οι οικονομικές καταστάσεις δεν θα πρέπει να αφορούν χρήση, η οποία απέχει περισσότερο των δύο (2) ετών από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών

(β) για τις υποψήφιες Ο.Ε., Ε.Ε. καθώς και για τις υποψήφιες ατομικές επιχειρήσεις υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής εκ μέρους του διαχειριστή/νόμιμου εκπροσώπου αλλά και του επαγγελματία στην οποία δηλώνει υπεύθυνα τον ετήσιο κύκλο εργασιών της προηγούμενης χρήσης

 

3.5 Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, συνδιαλλαγή ή εξυγίανση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην έχει υποβληθεί σχετική αίτηση προς έναρξη των ως άνω διαδικασιών. Προς απόδειξη πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν, τα κάτωθι έγγραφα: (α) Πιστοποιητικό περί μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, συνδιαλλαγή ή εξυγίανση εκδιδόμενο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, (β) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, περί μη εκκαθάρισης και περί μη αναγκαστικής διαχείρισης, εκδιδόμενο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο επιχειρήσεων.

 

3.6 Να υπάρχει διαθέσιμο πρωτότυπο προϊόντος ή υπηρεσίας προς παρουσίαση (beta public version / product prototype version).

 

 1. οροι Συμμετοχής και Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων

 

4.1 Ο διαγωνισμός διέπεται από τους όρους της παρούσας προκήρυξης καθώς και τις ειδικότερες οδηγίες των φορέων διοργάνωσης, όπως αυτοί αναφέρονται στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://miw.amcham.gr. Σε κάθε περίπτωση οι φορείς διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν τους όρους του διαγωνισμού, ακόμη και να προβαίνουν στην αναβολή ή ματαίωσή του, αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στον προαναφερόμενο διαδικτυακό τόπο και ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, χωρίς απολύτως καμία αξίωση των τελευταίων, απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες ή σε σχέση με αυτές.

 

4.2 Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία πρόταση. Παρά το γεγονός ότι δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον κλάδο/τομέα δραστηριότητας στον οποίο θα αφορά η υποβαλλόμενη πρόταση, κατά την υποβολή της υποψηφιότητας για συμμετοχή στον διαγωνισμό, δύναται να ζητείται από τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν τον κλάδο που ταιριάζει περισσότερο στο επιχειρηματικό τους σχέδιο.

 

4.3 Έως την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων) οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά, δια της συμπληρώσεως όλων των υποχρεωτικών πεδίων της ειδικής φόρμας υποβολής προτάσεως που υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://miw.amcham.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης που έχουν ήδη αναρτηθεί σε αυτήν. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

 

4.4 Προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό, πέραν της κατά τα ως άνω ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης, είναι και η τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων και κριτηρίων:

 

(α) Η προσκόμιση εκ μέρους των υποψήφιων όλων των απαιτούμενων εγγράφων απόδειξης της πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό, όπως τα έγγραφα αυτά καταγράφονται στα σημεία 3.1-3.6 του παρόντος διαγωνισμού

(β) Η υποβολή εκ μέρους των υποψήφιων επιχειρήσεων δήλωσης για τον Ορισμό Εκπροσώπου Συμμετοχής της Επιχείρησης, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας με τους Φορείς του Διαγωνισμού. Η Δήλωση συνοδεύεται από πρακτικό Δ.Σ. ή πρακτικό εταίρων δια του οποίου το δηλούμενο πρόσωπο θα ορίζεται Εκπρόσωπος Συμμετοχής της επιχείρησης, ως προς όλα τα ζητήματα του διαγωνισμού, περιλαμβανομένης της παραλαβής του βραβείου για λογαριασμό της επιχείρησης. Στην ίδια δήλωση, ο Εκπρόσωπος Συμμετοχής της επιχείρησης θα δηλώνει ότι η υποψήφια επιχείρηση αποδέχεται όλους ανεξαιρέτως τους όρους και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως είναι δημοσιευμένη στον ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων, Εκπρόσωπος Συμμετοχής της επιχείρησης, ως προς όλα τα ζητήματα του διαγωνισμού, θα αποτελεί το φυσικό πρόσωπο – φορέας της ατομικής επιχείρησης, ο οποίος και θα δηλώνει ότι αποδέχεται όλους ανεξαιρέτως τους όρους και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως είναι δημοσιευμένοι στον ιστοσελίδα του διαγωνισμού

(γ) Η υποβολή εκ μέρους των υποψήφιων Υπεύθυνης Δήλωσης υπογεγραμμένης / φέρουσας χρονολογία / με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου εκάστης επιχείρησης δια της οποίας θα δηλώνονται τα ακόλουθα: (γ.1) ότι η πρόταση που υποβάλλει η επιχείρηση έχει παραχθεί από την ίδια και ανήκει αποκλειστικά σε αυτήν, καθώς και ότι η επιχείρηση διατηρεί το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί της υποβαλλόμενης πρότασης, καθώς και το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί προϋφιστάμενων έργων της ιδίας ή τρίτων που, κατά την πρόταση, θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του αντικειμένου (προϊόντος, υπηρεσίας, μεθόδου), (γ.2.) ότι η επιχείρηση έχει λάβει γνώση και αποδέχεται όλους ανεξαιρέτως τους όρους και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως είναι δημοσιευμένη στον ιστοσελίδα του διαγωνισμού, (γ.3.) ότι με την υποβολή / χρήση / αξιολόγηση / βράβευση και προβολή της πρότασης σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή τυχόν συμβατικά ή άλλα δικαιώματα τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων ακόμη και εργαζομένων σε περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο) στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, (γ.4) η υποβαλλόμενη πρόταση ή μέρος αυτής δεν έχει προηγουμένως δημοσιευθεί σε άλλο φορέα ή διαδικασία ή σε περίπτωση ολικής ή μερικής δημοσίευσης ή κάθε είδους παρουσίασης να δηλωθεί κάθε πληροφορία ως προς την εν λόγω δημοσίευση/παρουσίαση της πρότασης

(δ) Η υποβολή εκ μέρους των υποψήφιων επιχειρηματικής πρότασης, η οποία θα πρέπει να παρουσιάζει και περιγράφει με πληρότητα καινοτόμα / πρωτότυπα χαρακτηριστικά ως προς το τελικό παραχθέν προϊόν ή υπηρεσία ή/και την εν γένει διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος ή/και την παροχή μίας υπηρεσίας ή τέλος τη μεθοδολογία ή τα μέσα εφαρμογής της, καθώς και να δηλώνει τον κλάδο/τομέα δραστηριότητας στον οποίο αφορά. Η πρόταση που κατατίθεται θα περιλαμβάνει εξής δεδομένα:

 • Ανάλυση κλάδου και αγοράς-στόχου (π.χ. εκτιμώμενο μέγεθος αγοράς στόχου, καθώς και δυνητικό μερίδιο αγοράς εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος 1 έως 3 ετών)
 • Ανάλυση ανταγωνισμού (εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας προς ενδεχόμενη εξαγωγική δραστηριότητα)

 • Προφίλ δυνητικών πελατών, χαρακτηριστικά και προτεραιότητες αντιπροσωπευτικού τύπου πελάτη (εταιρικού ή ιδιώτη)

 • Ποσοτικοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που προσφέρει η επιχείρηση μέσω των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της, στο δυνητικό πελάτη.

 • Ανάλυση SWOT

 • Επιχειρηματικό μοντέλο (τρόπος παραγωγής, διάθεσης, τιμολόγησης του προϊόντος/υπηρεσίας που καταλήγει σε δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς τον τελικό πελάτη και αντίστοιχο κύκλο εργασιών και κερδοφορίας προς την επιχείρηση)

 • Δεξιότητες, γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία του Management Team

 • Τεκμηρίωση προκαταρκτικού πλάνου ενεργειών των επόμενων 12 μηνών που απαιτούνται για την επιτυχημένη εξέλιξή της επιχείρησης σε λειτουργικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο

 

4.5 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως είναι δημοσιευμένη στον ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

 

 1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 

5.1 Με την υποβολή της προτάσεώς τους, οι συμμετέχοντες παραχωρούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού στους φορείς διοργάνωσης, χωρίς καμία επιβάρυνση των τελευταίων, μη αποκλειστική άδεια χρήσεως των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που ενδεχόμενα περιλαμβάνονται στην πρότασή τους, προς το σκοπό εξέτασης, αξιολόγησης και βράβευσης εκάστης υποβληθείσας πρότασης, καθώς και προς το σκοπό ανακοίνωσης, στον διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, των γενικών πληροφοριών των επιχειρηματικών προτάσεων, όπως κατατίθενται στη φόρμα της αίτησης. Ομοίως με την υποβολή της προτάσεώς τους, οι συμμετέχοντες παραχωρούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού στους φορείς διοργάνωσης, χωρίς καμία επιβάρυνση των τελευταίων, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας τους και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου συνδεόμενου με την προσωπικότητα και ταυτότητα αυτών προς το σκοπό της χρήσης των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο της ανακήρυξης και βράβευσης των νικητών, αλλά και της εν γένει προώθησης και παρουσίασης του παρόντος διαγωνισμού.

Η ως άνω άδεια θεωρείται ότι διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων. Σε περίπτωση παρατάσεως της διάρκειας του διαγωνισμού, η ως άνω άδεια θα διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας παρατάσεως και μέχρι ένα (1) έτος από τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

 

Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής οι προτάσεις και τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

 

5.2 Ειδικά ως προς τις προτάσεις που θα βραβευθούν, η αναφερόμενη στην παράγραφο 5.1 μη αποκλειστική άδεια χρήσεως διαρκεί πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, για τον επιπρόσθετο σκοπό της προβολής των προτάσεων αυτών.

 

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τις προτάσεις αυτές η άδεια θα αφορά και τα εξής:

 

α. Τη δυνατότητα εκτύπωσης εντύπων παντός είδους ή/και ηλεκτρονικών αναρτήσεων που θα περιγράφουν την πρόταση και θα περιέχουν το σήμα της επιχείρησης, το όνομα ή ενδεχομένως και την εικόνα των προκριθέντων συμμετεχόντων και τη δωρεάν προώθηση των ηλεκτρονικών αναρτήσεων ή/και τη διανομή των εντύπων σε επιχειρηματίες, επιστημονικούς φορείς και σε οποιοδήποτε άλλο αποδέκτη επιθυμούν οι φορείς διοργάνωσης του διαγωνισμού, στην Ελλάδα και το εξωτερικό

β. Την παρουσίαση μαγνητοσκοπημένων ταινιών που θα περιλαμβάνουν συνεντεύξεις των προκριθέντων συμμετεχόντων είτε κατά το στάδιο της τελικής τους αξιολόγησης στα πλαίσια του διαγωνισμού, είτε και μετά από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, τις ομιλίες των βραβευόμενων κατά την απονομή των βραβείων ή τις σχετικές εισηγήσεις των ομιλητών της τελετής απονομής ή των στελεχών του φορέα διοργάνωσης ή των χορηγών σε οποιοδήποτε ραδιοτηλεοπτικό ή εν γένει μέσο μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό

γ. Τη δυνατότητα χρήσης του περιεχομένου της συμμετοχής και του σχετικού υλικού που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια διεξαγωγής του διαγωνισμού, ως αρχειακού υλικού για την προβολή του σε εκδηλώσεις σεμινάρια, διαλέξεις και παρεμφερείς δραστηριότητες

δ. Κάθε άλλη περαιτέρω δυνατότητα μη αποκλειστικής χρήσης, περιλαμβανομένων των χρήσεων υπό α.-γ. ανωτέρω, αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό υλοποίησης των υπηρεσιών που συνιστούν το βραβείο που προκηρύσσεται στον όρο 2.1 της παρούσας προκήρυξης

 

Κατά τα λοιπά οι συμμετέχοντες θα διατηρούν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των προτάσεων τους, όπως προβλέπει ο νόμος.

 

5.3 Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ατομικώς συμμετέχοντες (ατομικές επιχειρήσεις) και οι εκπρόσωποι συμμετοχής των επιχειρήσεων θα πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους και να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των κατατεθειμένων προσωπικών ή άλλων στοιχείων τους.

 

5.4 Κατόπιν υποβολής της πρότασής τους, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν έναν ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου που θα πιστοποιεί την οριστική κατάθεσή της. Μετά την παραλαβή του αριθμού αυτού, κάθε πρόταση θεωρείται κατατεθειμένη και ο συμμετέχων δεν θα έχει δυνατότητα διόρθωσης ή εκ νέου υποβολής στοιχείων της προτάσεώς του.

 

5.5 Ο ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου που θα παραλαμβάνει κάθε συμμετέχων θα είναι μοναδικός και θα συνοδεύει την πρόταση καθ’ όλη τη διαδικασία αξιολόγησής της. Ο εν λόγω αριθμός θα είναι το μοναδικό στοιχείο εξατομίκευσης της προτάσεως, καθ΄ όσον για λόγους διαφάνειας οι φορείς διοργάνωσης του διαγωνισμού έχουν εξασφαλίσει με κατάλληλα τεχνικά μέσα την αδυναμία πρόσβασης των οργάνων του διαγωνισμού στα προσωπικά ή εταιρικά στοιχεία και την εταιρική επωνυμία των συμμετεχόντων. Μόνο στο τελικό στάδιο των προκριθέντων και υπό βράβευση προτάσεων και υπό τις προϋποθέσεις και όρους της παρούσας προκήρυξης τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα καθίστανται γνωστά. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες όπως και κάθε επισκέπτης της επίσημης ιστοσελίδας του διαγωνισμού, δεν θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο των υποβαλλόμενων προτάσεων.

 

5.6 Οι κατατεθειμένες κατά τα ανωτέρω προτάσεις, αποτελούν απόδειξη περί πλήρους γνώσεως και ανεπιφύλακτης αποδοχής εκ μέρους των συμμετεχόντων των όρων του διαγωνισμού, όπως αυτοί ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της πρότασης, αλλά και σε περίπτωση τυχόν τροποποίησής τους, διαρκούσης της διαγωνιστικής διαδικασίας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Ομοίως οι κατατεθειμένες προτάσεις θα αποτελούν πλήρη απόδειξη για την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων των αξιολογικών κρίσεων και αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του διαγωνισμού.

 

5.7 Το ρολόι που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού αποτελεί την επίσημη χρονομετρική συσκευή, επί τη βάσει της οποίας θα κριθεί η εμπρόθεσμη υποβολή των προτάσεων. Ως εκ τούτου κάθε συμμετέχων θα δύναται να υποβάλει διαδικτυακά και μόνο την πρόταση του, συμπληρώνοντας όλα τα απαιτούμενα/ υποχρεωτικά πεδία από τις 25 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09.00 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 23.00 (τοπική ώρα Ελλάδος). Σε περίπτωση τροποποίησης της ημερομηνίας κατάθεσης και λήξης υποβολής των προσφορών θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

 

Μετά τη λήξη της ώρας καταθέσεως, καμία άλλη πρόταση δεν θα γίνεται δεκτή. Μετά το πέρας της ημερομηνίας και ώρας καταθέσεως αρχίζει το στάδιο της αξιολογήσεως των κατατεθειμένων προτάσεων τόσο ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενό τους όσο και ως προς την πλήρωση των τυπικών προσόντων συμμετοχής των διαγωνιζόμενων κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στους οικείους όρους της προκήρυξης.

 

5.8 Οι συμμετέχοντες που έχουν λάβει ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου της κατατεθειμένης προτάσεως τους θα μπορούν να την αποσύρουν από τη διαγωνιστική διαδικασία, επικοινωνώντας και δηλώνοντας την πρόθεσή τους αυτή στη γραμματεία του διαγωνισμού, όπως εκπροσωπείται από την κα Κατερίνα Τζαγκαρουλάκη / Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 109-111, ΤΚ 115 26 Αθήνα, τηλ: 210 – 69 93 559 (εσωτ 22) email: k.tzagaroulaki@amcham.gr. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων οργάνων του διαγωνισμού να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες αυτούς να υποβάλουν έγγραφα /δικαιολογητικά προκειμένου να εξακριβωθεί και επαληθευτεί η δηλωθείσα κατά τα ανωτέρω πρόθεση περί απόσυρσης της προτάσεώς τους.

 

 1. Κωλύματα Συμμετοχής

 

6.1 Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής καθώς και οι Αξιολογητές του διαγωνισμού, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι εργαζόμενοι του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της ERNST & YOUNG Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Α.Ε., όπως και οι συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού των προσώπων αυτών είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως εκπρόσωποι νομικών προσώπων / ιδρυμάτων ή μελών ομάδας ή ένωσης προσώπων που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό.

 

6.2 Κώλυμα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί και η ιδιότητα του εκπροσώπου, μέλους οργάνου διοίκησης, ή εργαζόμενου της εταιρίας TECHNOPOLIS A.E όπως και των συγγενών Α’ και Β’ βαθμού των προσώπων αυτών, είτε ως φυσικά πρόσωπα, είτε ως εκπρόσωποι νομικών προσώπων /ιδρυμάτων ή μελών ομάδας ή ένωσης προσώπων.

 

6.3 Τέλος, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στον παρόντα διαγωνισμό οι εκπρόσωποι, μέλη οργάνου διοίκησης και οι εργαζόμενοι στις εταιρίες – χορηγούς/υποστηρικτές του διαγωνισμού, όχι όμως και στις μητρικές τους πολυεθνικές εταιρίες, καθώς και οι εκπρόσωποι, μέλη οργάνου διοίκησης των εταιριών-χορηγών επικοινωνίας του διαγωνισμού.

 

 1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Αποκλείονται από τον διαγωνισμό:

 

7.1 Προτάσεις που δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής που αναφέρονται στον όρο 3 και 4 της παρούσας προκήρυξης ή που αποδειχθεί ότι υποβάλλονται από πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για κάποιο αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, με συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

7.2 Προτάσεις που είναι εκπρόθεσμες, ακατανόητες, αόριστες, έχουν μειωτικό, απειλητικό ή προσβλητικό περιεχόμενο ή είναι επιζήμιες για οιονδήποτε τρίτο.

 

7.3 Προτάσεις που αντίκεινται σε απαγορευτική διάταξη νόμου και ιδίως στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την προστασία της πνευματικής, βιομηχανικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού ή βιομηχανικού απορρήτου ή των προσωπικών δεδομένων οιουδήποτε τρίτου.

 

7.4 Προτάσεις που περιλαμβάνουν όρους ή αιρέσεις ως προς την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού και εν γένει κατατίθενται κατά τρόπο αντίθετο ή μη συμμορφούμενες απόλυτα προς τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού.

 

7.5 Προτάσεις που κατατίθενται από πρόσωπα για τα οποία συντρέχει κάποιο κώλυμα συμμετοχής, εξ αυτών που αναφέρονται στον όρο 6 της παρούσας προκήρυξης.

 

7.6 Προτάσεις οι οποίες περιέχουν παράνομο ή ανήθικο υλικό.

 

 1. Συγκρότηση, Σύνθεση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των οργάνων του Διαγωνισμού

 

8.1 Τα όργανα του διαγωνισμού

 

8.1.1 Το βασικό όργανο του παρόντος διαγωνισμού είναι η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται κατωτέρω στην παράγραφο 8.2.3 της προκήρυξης.

8.1.2 Όργανα του διαγωνισμού είναι και οι αξιολογητές, οι οποίοι έχουν διορισθεί από τους φορείς διοργάνωσης, ως προς τους οποίους έχει διασφαλισθεί η καταλληλότητά τους να προβούν στην αξιολόγηση των υποβαλλόμενων στο διαγωνισμό προτάσεων. Τα προσωπικά στοιχεία και οι ιδιότητες των αξιολογητών δεν γνωστοποιούνται στους συμμετέχοντες αλλά κατατίθενται σε συμβολαιογράφο. Οι αξιολογητές του διαγωνισμού διακρίνονται σε Αξιολογητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάσης Αξιολόγησης και θα έχουν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 8.3 και 8.4 της προκήρυξης. Διευκρινίζεται ότι στις επιτροπές αξιολόγησης της Β’ και Γ’ Φάσης μπορούν να συμμετέχουν τα ίδια πρόσωπα.

 

8.2 H Οργανωτική Επιτροπή

 

8.2.1 Σύνθεση Οργανωτικής Επιτροπής

 

Η Οργανωτική Επιτροπή είναι 9μελής και αποτελείται από τους κάτωθι:

 

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΘΕΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1

Λίτσα Παναγιωτοπούλου

Γενική Γραμματέας

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Πρόεδρος Επιτροπής

2

Ηλίας Σπυρτούνιας

Γενικός Διευθυντής

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Μέλος

3

Νίκος Πορφύρης

Deputy COΟ

Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

Μέλος

4

Αντώνης Τσιμπούκης

General Manager Ελλάδα, Κύπρος και Μάλτα

Cisco

Μέλος

5

Αλέξανδρος Κωστόπουλος

CEO

Foresight Strategy & Communications

Μέλος

6

Κυριάκος Σαμπατακάκης

Country Manager Director

Accenture

Μέλος

7

Αρχοντούλα

Παπαπαναγιώτου

Δικηγόρος

Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου & Συνεργάτες

Μέλος

8

Παναγιώτης Παπάζογλου

Central and Southeast Europe Accounts Leader / Country Managing Partner

Ernst & Young Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Α.Ε.

Μέλος

9

Γιώργος Ραουνάς

Συνεταίρος-Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Επιχειρηματικών Συμβούλων

KPMG

Μέλος

 

8.2.2 Λειτουργία Οργανωτικής Επιτροπής

 

Η Οργανωτική Επιτροπή θα συνεδριάζει μετά από πρόσκληση της Προέδρου της και θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της. Κατά τις συνεδριάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής, οι οποίες δύνανται να πραγματοποιούνται και με τηλεδιάσκεψη, θα λαμβάνονται αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Το έργο της Οργανωτικής Επιτροπής θα υποστηρίζεται από γραμματεία, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, τα οποία θα υπογράφονται από τα παρόντα μέλη της.

 

8.2.3 Αρμοδιότητες Οργανωτικής Επιτροπής

 

Στις γενικές αρμοδιότητες της Οργανωτικής Επιτροπής εμπίπτει η αντιμετώπιση και διευθέτηση κάθε ζητήματος που σχετίζεται με τη διοργάνωση του διαγωνισμού καθώς και ο συντονισμός των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων. Η Οργανωτική Επιτροπή δεν θα προβαίνει σε ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και μετά το πέρας αυτού.

 

8.3 Α΄ Φάση Αξιολόγησης

 

8.3.1 Στην Α΄ φάση αξιολόγησης, το σύνολο των υποβαλλόμενων προτάσεων αξιολογούνται από στελέχη γνωστής εταιρίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τεχνολογίας και outsourcing με πολυετή εμπειρία στην αξιολόγηση επιχειρηματικών προτάσεων.

 

8.3.2 Η εταιρία αξιολόγησης της Α΄ φάσης είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμέτοχής στον διαγωνισμό (ως τίθενται αναλυτικώς στον όρο 3) αλλά και των κριτηρίων πληρότητας εκάστης πρότασης (ως τίθενται αναλυτικώς στον όρο 4), προβαίνει δε κατά τούτο στην Α΄ διαλογή των υποβαλλόμενων προτάσεών και αποκλείει από κάθε περαιτέρω στάδιο του διαγωνισμού τις προτάσεις που δεν πληρούν τις ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές καθώς και αυτές επί των οποίων συντρέχει οιοδήποτε κώλυμά συμμετοχής ή λόγος αποκλεισμού κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στους όρους 6 και 7 του παρόντος. Η εταιρία αξιολόγησης της Α΄ φάσης καταλήγει, σε εκτέλεση των ανωτέρω, στην ανάδειξη των είκοσι (20) πρώτων σε βαθμολογία προτάσεων, οι οποίες προκρίνονται για την Β΄ φάση αξιολόγησης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 9.1 της παρούσας.

 

8.4 Β΄ Φάση Αξιολόγησης

 

8.4.1 Η αξιολόγηση των είκοσι (20) επιχειρηματικών προτάσεων που προκρίνονται στην Β΄ φάση αξιολόγησης θα λάβει χώρα από πενταμελή επιτροπή αξιολογητών.

 

8.4.2 Η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης της Β΄ φάσης καταλήγει με εφαρμογή των τιθέμενων στον παρόντα διαγωνισμό κριτηρίων αλλά και σύμφωνα με όσα αναφέρονται ειδικότερα στο κεφάλαιο 9 ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης στην ανάδειξη των δέκα (10) πρώτων σε βαθμολογία προτάσεων, οι οποίες προκρίνονται για την Γ΄ φάση αξιολόγησης.

 

8.5 Γ΄ Φάση Αξιολόγησης- Ανάδειξη Νικητών

 

8.5.1 Η αξιολόγηση των δέκα (10) πρώτων σε βαθμολογία επιχειρηματικών προτάσεων που προκρίνονται στην Γ΄ φάση αξιολόγησης θα λάβει χώρα από πενταμελή επιτροπή αξιολογητών.

 

8.5.2 Η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης της Γ΄ φάσης καταλήγει με εφαρμογή των τιθέμενων στον παρόντα διαγωνισμό κριτηρίων αλλά και σύμφωνα με όσα αναφέρονται ειδικότερα στο κεφάλαιο 9 ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης στην ανάδειξη από μιας (1) έως και τριών (3) προτάσεων που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και ανακηρύσσονται νικήτριες του παρόντος διαγωνισμού.

 

 1. Διαδικασία Αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων

 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που θα υποβληθούν διακρίνεται τρεις φάσεις αξιολόγησης.

 

9.1 Α΄ Φάση Αξιολόγησης

 

9.1.1 Μετά την ηλεκτρονική κατάθεση κάθε πρότασης, αυτή τοποθετείται σε ένα ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο.

 

9.1.2 Ακολούθως, οι προτάσεις ως περιεχόμενο (χωρίς να εμφαίνονται τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων) θα προωθούνται ηλεκτρονικά στην εταιρία αξιολόγησης της Α΄ φάσης. Κάθε πρόταση θα εξατομικεύεται αποκλειστικά και μόνο από τον ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου που έχει ήδη λάβει κατά την υποβολή της.

 

9.1.3 Η εταιρία αξιολόγησης της Α΄ φάσης θα προβαίνει σε Α΄ διαλογή των προτάσεων μέσα από την ακόλουθη διαδικασία: (α) θα εξετάζει αρχικά την συνδρομή των θετικών προϋποθέσεων συμμετοχής (ως ειδικώς τίθενται στον όρο 3 του παρόντος) των προτάσεων καθώς και των λόγων αποκλεισμού ή κωλύματος αυτών (ως ειδικώς τίθενται στους όρους 6 και 7 του παρόντος), αποκλείοντας τις προτάσεις εκείνες που δεν συγκεντρώνουν το σύνολο των τυπικών θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων συμμετοχής, (β) θα αξιολογεί εν συνεχεία ποιοτικά τις προτάσεις που θα έχουν γίνει τυπικά αποδεκτές, ως προς κάθε ένα από τα κεφάλαια του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.4.. Η αξιολόγηση αυτή θα λαμβάνει χώρα με βαθμολογία κλίμακας από ένα (1) έως (10) εκ μέρους της εταιρία αξιολόγησης της Α΄ φάσης, η οποία και θα ανακηρύσσει τις πρώτες σε βαθμολογία είκοσι (20) προτάσεις, οι οποίες θα προκρίνονται στην επόμενη Β΄ φάση αξιολόγησης του διαγωνισμού. Οι προτάσεις που δεν είναι καν αξιολογήσιμες λόγω μη πλήρωσης των όρων της παρούσας προκήρυξης, δεν θα λαμβάνουν βαθμολογία. Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Α΄ φάσης αξιολόγησης, τα στοιχεία βαθμολογίας κάθε πρότασης, όπως αυτά θα αντιστοιχούν στους ηλεκτρονικούς αριθμούς πρωτοκόλλου τους, θα αποστέλλονται από την εταιρία αξιολόγησης της Α΄ φάσης στην Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα τα διαβιβάζει στους αξιολογητές της Β΄ φάσης.

9.2 Β΄ Φάση Αξιολόγησης

 

9.2.1 Μετά τη διαβίβαση των είκοσι (20) πρώτων σε βαθμολογία προτάσεων από την Οργανωτική Επιτροπή στους αξιολογητές της Β΄ φάσης, τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης Β΄ φάσης θα αξιολογήσουν ποιοτικά τις προτάσεις ως προς κάθε ένα από τα κεφάλαια του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.4.

 

9.2.2 Η αξιολόγηση κάθε πρότασης από την επιτροπή αξιολογητών Β΄ φάσης θα λάβει χώρα με απλή βαθμολογική κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), ως προς κάθε ένα από τα κεφάλαια του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.4. Οι δέκα (10) προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία, η οποία θα προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των αξιολογητών της Β΄ φάσης, προκρίνονται στην επόμενη Γ΄ φάση αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού.

 

9.2.3 Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Β΄ φάσης αξιολόγησης, τα στοιχεία βαθμολογίας κάθε πρότασης, όπως αυτά θα αντιστοιχούν στους ηλεκτρονικούς αριθμούς πρωτοκόλλου τους, θα αποστέλλονται από τους αξιολογητές της Β΄ φάσης στην Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα τα διαβιβάζει στους αξιολογητές της Γ΄ φάσης.

 

9.3 Γ΄ Φάση Αξιολόγησης

 

9.3.1 Μετά τη διαβίβαση των δέκα (10) πρώτων σε βαθμολογία προτάσεων από την Οργανωτική Επιτροπή στους Αξιολογητές της Γ΄ φάσης, οι αξιολογητές της Γ΄ φάσης θα αξιολογούν εν συνεχεία ποιοτικά τις προτάσεις, ως προς κάθε ένα από τα κεφάλαια του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.4.

 

9.3.2 Η αξιολόγηση κάθε πρότασης από την επιτροπή αξιολογητών Γ΄ φάσης θα λάβει χώρα με απλή βαθμολογική κλίμακα από το ένα (1) έως το δέκα (10), ως προς κάθε ένα από τα κεφάλαια του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.4. Οι αξιολογητές της Γ΄ φάσης αποφασίζουν για την ανάδειξη των νικητών, επιλέγοντας κατά τη διακριτική τους ευχέρεια από μια (1) έως και τρεις (3) προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία, η οποία θα προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των αξιολογητών και διαβιβάζουν στην Οργανωτική Επιτροπή την απόφασή τους, προκειμένου η Οργανωτική Επιτροπή να ανακηρύξει δημόσια τις βραβευμένες προτάσεις.

 

 1. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

10.1 Οι φορείς διοργάνωσης δεν θα προβαίνουν σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και μετά το πέρας αυτού. Οι φορείς διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν τους τίτλους, μια σύντομη περιγραφή, καθώς και το ονοματεπώνυμο των νικητών μετά την ανάρτηση των στοιχείων αυτών στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

 

10.2 Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η Οργανωτική Επιτροπή θα ανακηρύξει δημόσια τις βραβευόμενες προτάσεις, ανακοινώνοντας ταυτόχρονα τα βραβεία που λαμβάνει έκαστη εξ αυτών, καθώς και ειδικότερες πληροφορίες ως προς τη διαδικασία και τον τρόπο βράβευσής τους. Η εν λόγω δημοσίευση αποτελεσμάτων και βραβείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη διοργάνωσή του θέμα, αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στην εν λόγω ιστοσελίδα και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύει κάθε άλλης τυχόν παρασχεθείσας ενημέρωσης των φορέων διοργάνωσης προς τους συμμετέχοντες (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής κλπ).

 

10.3 Τα κατά τα ανωτέρω αποτελέσματα του διαγωνισμού θα είναι αμετάκλητα και απρόσβλητα από τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού, οι οποίοι δεν θα έχουν δικαίωμα ενστάσεως ή οιασδήποτε άλλης προσβολής σε κανένα από τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

 1. Χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού

 

Ενημέρωση ως προς το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού θα αναρτάται στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού http://miw.amcham.gr. Το χρονοδιάγραμμα αυτό τροποποιείται οποτεδήποτε ελευθέρως από τους φορείς διοργάνωσης με ανάρτηση στον ως άνω διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι οφείλουν να μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση τους σε σχέση με τυχόν αλλαγές του ως άνω χρονοδιαγράμματος, επισκεπτόμενοι τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού.

 

 1. Λοιποί όροι Διαγωνισμού

 

12.1 Όλα τα στοιχεία που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα τηρηθούν απόρρητα, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους όρους της προκήρυξης. Οι φορείς διοργάνωσης δύνανται σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, να ζητήσουν τα σχετικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής, κλπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

 

12.2 Οι φορείς διοργάνωσης δε φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν μη επιτυχημένες προσπάθειες των συμμετεχόντων να καταθέσουν την επιχειρηματική τους πρόταση. Οι συμμετέχοντες, αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη στην περίπτωση που έχουν κατατεθεί προτάσεις οι οποίες είναι κατεστραμμένες, ημιτελείς ή εν γένει είναι αδύνατον να αξιολογηθούν λόγω σφάλματος της ηλεκτρονικής αποστολής τους και φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις προτάσεις που υποβάλλουν καθώς και για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που δηλώνουν.

 

12.3 Η υποβολή προτάσεων στον παρόντα διαγωνισμό, δεν επιφέρει καμία χρηματική επιβάρυνση στους συμμετέχοντες εκ μέρους των φορέων διοργάνωσης. Όποιο ενδεχόμενο κόστος προετοιμασίας της προτάσεως που θα υποβληθεί στον παρόντα διαγωνισμό επιβαρύνει αποκλειστικά το συμμετέχοντα.

 

12.4 Οι φορείς διοργάνωσης, όπως και κάθε εμπλεκόμενος στον παρόντα διαγωνισμό φορέας, δε φέρουν ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων από συμμετέχοντα ή υποβολής υποψηφιότητας με παράνομο περιεχόμενο, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του παραβάτη σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού.

 

12.5 Οι φορείς διοργάνωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη στην περίπτωση που, δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των προκριθέντων συμμετεχόντων για την απονομή των βραβείων.

 

12.6 Ο παρών διαγωνισμός, δεν είναι ισχυρός σε χώρες στις οποίες η συμμετοχή σε αυτόν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νομοθετικής ή κανονιστικής ή άλλης πράξης.

 

12.7 Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή άλλης τυχόν προστασίας για τις επιχειρηματικές προτάσεις που υποβάλλουν καθώς και για τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.

 

12.8 Οι νικητές του διαγωνισμού φέρουν την ευθύνη της καταβολής των σχετικών φόρων ή άλλων δαπανών / εξόδων που ενδεχόμενα σχετίζονται με τα βραβεία.

 

12.9 Οι φορείς διοργάνωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια, ευθύνη, ή ψυχική οδύνη που μπορεί να υποστούν οι συμμετέχοντες.

 

12.10 Οι φορείς διοργάνωσης διατηρούν το δικαίωμα για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς αιτία να αποσύρουν ή να τροποποιήσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης των βραβείων με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι οφείλουν να μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση τους σε σχέση με τυχόν αλλαγές των όρων της παρούσας, επισκεπτόμενοι τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού.

 

12.11 Ο διαγωνισμός και οι όροι του διαγωνισμού διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε, προκύπτουσα από τον διαγωνισμό, διαφορά μεταξύ των φορέων διοργάνωσης, των οργάνων του διαγωνισμού και των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, αφού προηγουμένως καταβληθεί από τα μέρη προσπάθεια φιλικής επίλυσής της με βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τις ισχύουσες πρακτικές.

 

12.12 Κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε αξίωση τυχόν προβληθεί κατά των φορέων διοργάνωσης και απαλλάσσει αυτούς, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους των, καθώς και τα μέλη των επιτροπών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις των όρων του διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

 

 1. Ζητήματα προσωπικών δεδομένων συμμετεχόντων

 

13.1 Οι φορείς διοργάνωσης ενημερώνουν ότι θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων-συμμετεχόντων ή φυσικών προσώπων μελών/εκπροσώπων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει, τις σχετικές αποφάσεις, πράξεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και (από τις 25 Μαΐου 2018 και εφεξής) τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

 

13.2 Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα ως άνω φυσικά πρόσωπα-υποκείμενα των δεδομένων, οι φορείς διοργάνωσης ενημερώνουν ότι θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που τους γνωστοποιούνται από τους συμμετέχοντες οικειοθελώς σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, προς το σκοπό της ορθής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και θα διατηρούν τα εν λόγω στοιχεία που αποστέλλονται ή άλλως καθίστανται διαθέσιμα από τους συμμετέχοντες για ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων. Το σύνολο των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων που θα συγκεντρωθούν, θα διαγραφούν από τους φορείς διοργάνωσης οριστικά και θα καταστραφούν το αργότερο μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και τα οριζόμενα στην οδηγία 1/2005 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με εξαίρεση τα στοιχεία εκείνα για τα οποία ενδεχομένως προβλέπεται άλλως στην παρούσα προκήρυξη.

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καθώς και κάθε υποκείμενο του οποίου τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, διατηρεί/ούν τη δυνατότητα να ασκήσει/ουν τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο 2472/1997 και κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 του νόμου αυτού (αντίστοιχα δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) καθώς και από τα άρθρα 15 («δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και σε πληροφορίες επ’ αυτών»), 16 («δικαίωμα διόρθωσης»), 17 («δικαίωμα διαγραφής»-«δικαίωμα στη λήθη»), 18 («δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»), 20 («δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων») του Κανονισμού 2016/679. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του διαγωνισμού που εκπροσωπείται από την κα Κατερίνα Τζαγκαρουλάκη / Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 109-111, ΤΚ 115 26 Αθήνα τηλ: 210 – 69 93 559 (εσωτ: 22), fax: 210 69 85 686. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να υποβάλουν αναφορά ή καταγγελία σε αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, www.dpa.gr) σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

 

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού κατά τους όρους της προκήρυξης θα είναι οι εργαζόμενοι του φορέα διοργάνωσης, η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού και η γραμματεία του διαγωνισμού.

 

13.3 Ειδικά, όσον αφορά τις είκοσι (20) κατά μέγιστο αριθμό προτάσεις που θα αξιολογηθούν, οι φορείς διοργάνωσης ενημερώνουν ότι θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που θα τους γνωστοποιούνται οικειοθελώς από τους συγκεκριμένους συμμετέχοντες, προς το σκοπό όχι μόνο της ορθής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού αλλά και για τους σκοπούς της προβολής των προτάσεων αυτών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει, τις σχετικές αποφάσεις, πράξεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

 

Το σύνολο των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων ή ενδεχόμενα των υποκειμένων των δικαιωμάτων που θα συγκεντρωθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, θα διαγραφούν από το φορέα διοργάνωσης οριστικά και θα καταστραφούν το αργότερο μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και τα οριζόμενα στην οδηγία 1/2005 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με εξαίρεση τα στοιχεία εκείνα για τα οποία ενδεχομένως προβλέπεται άλλως στην παρούσα προκήρυξη.

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, καθώς και κάθε υποκείμενο του οποίου τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο της προκήρυξης, διατηρεί/ούν τη δυνατότητα να ασκήσει/ουν τα δικαιώματα που απορρέουν από το νόμο 2472/1997 και κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 του νόμου αυτού (αντίστοιχα δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) καθώς και από τα άρθρα 15 («δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και σε πληροφορίες επ’ αυτών»), 16 («δικαίωμα διόρθωσης»), 17 («δικαίωμα διαγραφής»-«δικαίωμα στη λήθη»), 18 («δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»), 20 («δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων») του Κανονισμού 2016/679. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του διαγωνισμού που εκπροσωπείται από την κα Κατερίνα Τζαγκαρουλάκη / Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 109-111, ΤΚ 115 26 Αθήνα τηλ: 210 – 69 93 559 (εσωτ: 22), fax: 210 69 85 686. Τα υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να υποβάλουν αναφορά ή καταγγελία σε αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, www.dpa.gr) σε περίπτωση οποιασδήποτε τυχόν παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

 

Αποδέκτες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της προβολής των προκριθέντων συμμετοχών κατά τους όρους της προκήρυξης θα είναι οι εργαζόμενοι των φορέων διοργάνωσης, η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού, η γραμματεία του διαγωνισμού, καθώς και οι συνεργαζόμενες με τους φορείς διοργάνωσης εταιρίες στα πλαίσια προβολής των εν λόγω επιχειρηματικών προτάσεων (διαφημιστικές, εταιρίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.λπ.). Οι συμμετέχοντες, αποδεχόμενοι τους όρους της παρούσας προκήρυξης, αποδέχονται και συναινούν ως προς τη διαβίβαση των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων στους τρίτους φορείς (διαφημιστικές εταιρίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ.) που θα επιλεγούν από τον φορέα διοργάνωσης στο πλαίσιο προβολής των εν λόγω επιχειρηματικών προτάσεων αποκλειστικά και μόνο για τους ρητούς, προαναφερόμενους σκοπούς. Οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε τελούμενη διαβίβαση καθώς και για το πρόσωπο του τρίτου αποδέκτη και να ασκούν όλα τα δικαιώματα που τους επιφυλάσσονται από τον Ν.2472/1997 και τον Κανονισμό 2016/679 όπως ανωτέρω εκτίθενται. Οι εν λόγω διαβιβάσεις θα γίνονται μόνο προς τους ως άνω αναφερόμενους τρίτους, μόνο για τις ως άνω συγκεκριμένες επεξεργασίες και μόνο εφόσον οι εν λόγω τρίτοι υπάγονται ή παρέχουν εγγυήσεις τήρησης του Ν. 2472/1997 και του Κανονισμού 2016/679.

 

13.4 Για οιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων των παραγράφων 13.1 έως 13.3 οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται άμεσα με σχετική ανακοίνωση του φορέα διοργάνωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://miw.amcham.gr.

 

13.5 Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό αποτελεί ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συναίνεση των συμμετεχόντων για την τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους από τους φορείς διοργάνωσης, καθώς επίσης και των προσωπικών δεδομένων άλλων υποκειμένων που ενδεχόμενα αναφέρονται στις προτάσεις τους ή σε τυχόν άλλα στοιχεία που θα κληθούν να καταθέσουν, έχοντας σε κάθε περίπτωση λάβει όπου απαιτείται τις αναγκαίες προς τούτο εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις ή άδειες προς το σκοπό της διενέργειας και ολοκλήρωσης του διαγωνισμού και της προβολής των προτάσεων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, τις διατάξεις του νόμου 2472/1997 «περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει, τις σχετικές αποφάσεις, πράξεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, συμπληρώνοντας το ειδικό πεδίο της φόρμας υποβολής που προβλέπεται στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού, παρέχουν τις συναινέσεις και διαβεβαιώσεις της παρούσας παραγράφου.